POLITYKA PRYWATNOŚCI YAMINAH'S DANCE SCHOOL

Niniejsza Polityka prywatności to dokument, który zapewnia jasność i przejrzystość zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług Niny Batusiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Yaminah Dance Art Nina Batusiewicz w szczególności w zakresie Yaminah’s Dance School.

 

Yaminah Dance Art to ekskluzywna marka taneczna, która dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższe standardy obsługi swoich Klientów. Dlatego też niniejszy dokument jest przejrzysty oraz udostępniony publicznie na stronie internetowej pod adresem: https://danceschool.yaminah.pl/polityka-prywatnosci/

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Yaminah’s Dance School.

 


§ 1.

Administrator danych osobowych

 

1.     Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w organizacji Niny Batusiewicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Yaminah Dance Art Nina Batusiewicz (adres: ul. Libijska 4J, 03-977 Warszawa), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 1133020232, numer REGON: 387091043 (dalej: „Administrator”).

2.     We wszystkich sprawach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: art@yaminah.pl.

 

§ 2.

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator gwarantuje bezpieczne przechowywanie danych poprzez stosowanie odpowiednio nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić jak najlepszą ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 


§ 3.

Przetwarzane dane osobowe

 

1.     Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

a)     imię i nazwisko;

b)     adres zamieszkania;

c)     data urodzenia;

d)     płeć;

e)     numer telefonu;

f)      adres e-mail.

2.     Administrator przetwarza powyższe dane osobowe w celach świadczonych przez siebie usług – są one niezbędne do prawidłowej obsługi klienta, w szczególności do prowadzenia zapisów na zajęcia taneczne, tworzenia list obecności, informowania Klientów o istotnych zmianach i nowościach związanych ze świadczonymi usługami oraz do prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

3.     Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

4.     Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług oraz zawarcia umowy z Administratorem. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia i wykonania takiej Umowy.

 


§ 4.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:

a)     prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).

b)     prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w jakikolwiek inny sposób niepoprawne).

c)     prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; kiedy do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; kiedy konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; 

d)     prawo przeniesienia danych osobowych do innego administratora, w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej;

e)     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, z uwzględnieniem, że cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f)      prawo do żądania, aby Administrator nie dokonywał żadnych działań związanych z danymi osobowymi, a jedynie je przechowywał w sytuacji, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych.

g)     prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu; 

h)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 5.

Odbiorcy danych osobowych

1.      Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne, które z Administratorem łączy stosunek współpracy: 

 

a)      firma hostingowa; 

b)      operator logistyczny i firmy kurierskie; 

c)      dostawcy systemów płatności online;

d)      firma świadcząca usługi księgowe; 

 

2.      Administator uprawniony jest do ujawnienia przetwarzanych danych osobowych podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1.     W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

2.     Polityka obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.