REGULAMIN YAMINAH'S DANCE SCHOOL

 

REGULAMIN YAMINAH’S DANCE SCHOOL

 

Niniejszy Regulamin to dokument określający zasady korzystania z usług oferowanych przez Yaminah’s Dance School, w szczególności precyzujący warunki uczestniczenia w zajęciach, kwestie ich organizacji, zasady płatności i rodzaje karnetów oraz zasady bezpieczeństwa.

 

Yaminah’s Dance School to ekskluzywna szkoła tańca prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby zasady naszego funkcjonowania były jasne i łatwo dostępne dla wszystkich, dlatego też niniejszy Regulamin jest udostępniony publicznie na naszej stronie internetowej pod adresem: https://danceschool.yaminah.pl/regulamin/

 

§1

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a)     Regulamin – niniejszy dokument, Regulamin Yaminah’s Dance School;

b)     Polityka prywatności – dokument dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych, stanowiący integralną część Regulaminu;

c)     Uczestnik – każda osoba, która bierze udział w zajęciach tanecznych, sportowych lub zajęciach z zakresu rekreacji ruchowej;

d)     Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne, sportowe i zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej;

e)     Sala taneczna – sala, w której odbywają się zajęcia taneczne, sportowe i zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej;

f)      Organizator zajęć – Nina Batusiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yaminah Dance Art Nina Batusiewicz (adres: ul. Libijska 4J, 03-977 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1133020232 oraz numerem REGON: 387091043, zarządzająca Yaminah’s Dance School.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2.     W przypadku uczestnictwa w zajęciach osób niepełnoletnich Regulamin oraz Polityka prywatności obowiązuje także ich rodziców i opiekunów prawnych.

 

§3
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

1.     Do uczestnictwa w zajęciach uprawnione są tylko osoby, które opłaciły karnet, zapłaciły za jednorazowe zajęcia lub uzyskały zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach od Organizatora zajęć.

2.     Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, oświadczając jednocześnie, że jego stan psycho-fizyczny jest odpowiedni do uczestniczenia w tego typu zajęciach i na takie uczestnictwo pozwala.

3.     Przed wejściem na salę taneczną obowiązkowa jest zmiana obuwia.

4.     Uczestnik zajęć, w trakcie ich trwania zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Instruktora.

 

§4

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1.     Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć dostępnym na stronie internetowej www.danceschool.yaminah.pl/grafik-kursów

2.     Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć, a także do zmiany Instruktora, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie, sms-owo, mailowo lub przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacyjnych takich jak komunikatory internetowe lub social media najpóźniej do 2h przed rozpoczęciem zajęć.

3.     W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora zajęć, Organizator zobowiązuje się do ich odrobienia w innym terminie.

 

§5

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ

 

1.     Organizator zajęć nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

2.     Zapisując się na zajęcia i uczestnicząc w nich Uczestnik oświadcza, że jest świadom swojego stanu zdrowia oraz kondycji psycho-fizycznej swojego organizmu oraz oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja psycho-fizyczna pozwalają na udział w wybranych przez niego zajęciach.

3.     O złym samopoczuciu lub jakichkolwiek przeciwwskazaniach do aktywności fizycznej Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instruktora.

4.     Odpowiedzialność osobistą i finansową za wyrządzone z winy Uczestnika podczas zajęć szkody odpowiada osobiście Uczestnik. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika, odpowiedzialność taką ponosi jego opiekun prawny.

5.     Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

 

§6

FORMY ZAJĘĆ

 

1.     W Yaminah’s Dance School dostępne są następujące formy zajęć:

a)     regularne kursy grupowe

1.     Regularne zajęcia grupowe odbywają się cyklicznie, zgodnie z aktualnym grafikiem dostępnym na stronie internetowej wskazanej w §4 ust. 1 Regulaminu.

2.     Opłacenie karnetu miesięcznego uprawnia do udziału w konkretnym kursie grupowym przez jeden, wybrany miesiąc.

b)     lekcje indywidualne

1.     Lekcje indywidualne obejmują jedną godzinę zegarową prywatnego treningu z Instruktorem.

2.     Opłata za lekcje indywidualną powinna być uiszczona z góry lub płatna bezpośrednio po odbytej lekcji indywidualnej.

c)     wejścia jednorazowe

1.     Wejście jednorazowe uprawnia do jednorazowego skorzystania z konkretnych zajęć odbywający się w ramach regularnego kursu grupowego.

2.     Wejście jednorazowe powinno być opłacone z góry.

d)     okazjonalne warsztaty

1.     Okazjonalne warsztaty organizowane są jednorazowo, a szczegółowe informacje o nich, w szczególności informacje o dacie, godzinie, miejscu i tematyce oraz wysokości opłaty za uczestnictwo pojawiają się na stronie internetowej pod adresem: www.danceschool.yaminah.pl/warsztaty/

2.     Opłata za uczestnictwo w okazjonalnych warsztatach powinna być uiszczona z góry w celu rezerwacji miejsca.

3.     Tylko osoby, które dokonały opłaty za okazjonalne warsztaty mają gwarancję rezerwacji miejsca i udziału w warsztatach.

4.     W przypadku nieobecności na warsztatach osoby, która dokonała opłaty Organizator zajęć nie jest zobowiązany do zwrócenia jej opłaty.

 

§7

OPŁATY ZA ZAJĘCIA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

2.     Opłaty za zajęcia powinny być uregulowane zgodnie z ustalonym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.danceschool.yaminah.pl/cennik/  

3.     Opłat można dokonywać w poniższych systemach rozliczeniowych:

a)     karnet miesięczny na zajęcia raz w tygodniu

1.     Karnet miesięczny na zajęcia raz w tygodniu uprawnia Uczestnika do udziału w regularnym kursie tanecznym i uczestnictwa w maksymalnie jednych zajęciach w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.

b)     karnet miesięczny na zajęcia dwa razy w tygodniu

1.     Karnet miesięczny na zajęcia dwa razy w tygodniu uprawnia Uczestnika do udziału w regularnym kursie tanecznym i uczestnictwa w maksymalnie dwóch zajęciach w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.

c)     karnet OPEN

1.     Karnet OPEN uprawnia Uczestnika do udziału nieograniczonej ilości zajęć w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.

2.      

d)     jednorazowe zajęcia

1.     Opłata za jednorazowe zajęcia uprawnia Uczestnika do udziału w jednych, konkretnych zajęciach odbywających się w ramach regularnego kursu tanecznego.

2.     W przypadku dokonania opłaty i nieobecności Uczestnika na zajęciach Organizator zajęć nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty Uczestnikowi.

3.     Opłata za jednorazowe zajęcia powinna być uiszczona najpóźniej na 7 dni przed datą odbywania się wybranych przez Uczestnika zajęć.

4.     Opłaty za karnety miesięczne powinny być uiszczone z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca.

5.     Opłaty za zajęcia można uiszczać gotówką lub przelewem na konto Organizatora zajęć podane na stronie internetowej wskazanej w §6 ust. 1 Regulaminu.

 

§8

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 

1.     Nieobecność na zajęciach nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu całości lub części dokonanej opłaty.

2.     W przypadku opłacenia karnetu miesięcznego i braku możliwości jego wykorzystania ze względów osobistych Uczestnik może przepisać karnet na innego Uczestnika za zgodą Organizatora zajęć.

 

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Yaminah’s Dance School określa Polityka prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.

2.     Uczestnik biorąc udział w zajęciach oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności oraz że politykę tą akceptuje.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Wszelkie zapytania i wątpliwości związane z Regulaminem, Polityką ochrony danych osobowych lub zasadami obowiązującymi w Yaminah’s Dance School Uczestnik może kierować na adres e-mail: art@yaminah.pl

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.