REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 

Niniejszy Regulamin to dokument określający zasady korzystania z usług oferowanych przez Yaminah’s Dance School, w szczególności precyzujący warunki uczestniczenia w zajęciach, kwestie ich organizacji, zasady płatności i rodzaje karnetów oraz zasady bezpieczeństwa.

 

Yaminah’s Dance School to ekskluzywna szkoła tańca prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby zasady naszego funkcjonowania były jasne i łatwo dostępne dla wszystkich, dlatego też niniejszy Regulamin jest udostępniony publicznie na naszej stronie internetowej pod adresem: https://danceschool.yaminah.pl/regulamin/

 

 

 • 1

DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument, Regulamin Yaminah’s Dance School;
 2. Polityka ochrony danych osobowych – dokument dotyczący zasad ochrony danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
 3. Uczestnik – każda osoba, która bierze udział w zajęciach tanecznych, sportowych lub zajęciach z zakresu rekreacji ruchowej;
 4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne, sportowe i zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej;
 5. Sala taneczna – sala, w której odbywają się zajęcia taneczne, sportowe i zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej;
 6. Organizator zajęć – Nina Batusiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yaminah Dance Art Nina Batusiewicz (adres: ul. Libijska 4J, 03-977 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1133020232 oraz numerem REGON: 387091043, zarządzająca Yaminah’s Dance School.
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu oraz Polityki ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku uczestnictwa w zajęciach osób niepełnoletnich Regulamin oraz Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje także ich rodziców i opiekunów prawnych.

 

 • 3
  UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

 1. Do uczestnictwa w zajęciach uprawnione są tylko osoby, które opłaciły karnet, zapłaciły za jednorazowe zajęcia lub uzyskały zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach od Organizatora zajęć.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, oświadczając jednocześnie, że jego stan psycho-fizyczny jest odpowiedni do uczestniczenia w tego typu zajęciach i na takie uczestnictwo pozwala.
 3. Przed wejściem na salę taneczną obowiązkowa jest zmiana obuwia.
 4. Uczestnik zajęć, w trakcie ich trwania zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Instruktora.

 

 • 4

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć dostępnym na stronie internetowej danceschool.yaminah.pl/grafik-2/
 2. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć, a także do zmiany Instruktora, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie, sms-owo, mailowo lub przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacyjnych takich jak komunikatory internetowe lub social media najpóźniej do 2h przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych, niezależnych od Organizatora zajęć, Organizator może odwołać zajęcia i zobowiązuje się do ich odrobienia w innym terminie.

 

 • 5

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ

 

 1. Organizator zajęć nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
 2. Zapisując się na zajęcia i uczestnicząc w nich Uczestnik oświadcza, że jest świadom swojego stanu zdrowia oraz kondycji psycho-fizycznej swojego organizmu oraz oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja psycho-fizyczna pozwalają na udział w wybranych przez niego zajęciach.
 3. O złym samopoczuciu lub jakichkolwiek przeciwwskazaniach do aktywności fizycznej Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instruktora.
 4. Odpowiedzialność osobistą i finansową za wyrządzone z winy Uczestnika podczas zajęć szkody odpowiada osobiście Uczestnik. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika, odpowiedzialność taką ponosi jego opiekun prawny.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

 

 • 6

FORMY ZAJĘĆ

 1. W Yaminah’s Dance School dostępne są następujące formy zajęć:
 2. regularne kursy grupowe
 3. Regularne zajęcia grupowe odbywają się cyklicznie, zgodnie z aktualnym grafikiem dostępnym na stronie internetowej wskazanej w §4 ust. 1 Regulaminu.
 4. Opłacenie karnetu miesięcznego uprawnia do udziału w konkretnym kursie grupowym przez jeden, wybrany miesiąc.
 5. lekcje indywidualne
 6. Lekcje indywidualne obejmują jedną godzinę zegarową prywatnego treningu z Instruktorem.
 7. Opłata za lekcje indywidualną powinna być uiszczona z góry lub płatna bezpośrednio po odbytej lekcji indywidualnej.
 8. wejścia jednorazowe
 9. Wejście jednorazowe uprawnia do jednorazowego skorzystania z konkretnych zajęć odbywający się w ramach regularnego kursu grupowego.
 10. Wejście jednorazowe powinno być opłacone z góry.
 11. okazjonalne warsztaty
 12. Okazjonalne warsztaty organizowane są jednorazowo, a szczegółowe informacje o nich, w szczególności informacje o dacie, godzinie, miejscu i tematyce oraz wysokości opłaty za uczestnictwo pojawiają się na stronie internetowej pod adresem: danceschool.yaminah.pl/warsztaty/
 13. Opłata za uczestnictwo w okazjonalnych warsztatach powinna być uiszczona z góry w celu rezerwacji miejsca.
 14. Tylko osoby, które dokonały opłaty za okazjonalne warsztaty mają gwarancję rezerwacji miejsca i udziału w warsztatach.
 15. W przypadku nieobecności na warsztatach osoby, która dokonała opłaty Organizator zajęć nie jest zobowiązany do zwrócenia jej opłaty.

 

 

 • 7

OPŁATY ZA ZAJĘCIA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Opłaty za zajęcia powinny być uregulowane zgodnie z ustalonym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: danceschool.yaminah.pl/cennik/
 2. Opłat można dokonywać w poniższych systemach rozliczeniowych:
 3. karnet miesięczny na zajęcia raz w tygodniu
 4. Karnet miesięczny na zajęcia raz w tygodniu uprawnia Uczestnika do udziału w regularnym kursie tanecznym i uczestnictwa w maksymalnie jednych zajęciach w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.
 5. karnet miesięczny na zajęcia dwa razy w tygodniu
 6. Karnet miesięczny na zajęcia dwa razy w tygodniu uprawnia Uczestnika do udziału w regularnym kursie tanecznym i uczestnictwa w maksymalnie dwóch zajęciach w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.
 7. karnet OPEN
 8. Karnet OPEN uprawnia Uczestnika do udziału nieograniczonej ilości zajęć w jednym tygodniu w ciągu jednego, opłaconego miesiąca.
 9. jednorazowe zajęcia
 10. Opłata za jednorazowe zajęcia uprawnia Uczestnika do udziału w jednych, konkretnych zajęciach odbywających się w ramach regularnego kursu tanecznego.
 11. W przypadku dokonania opłaty i nieobecności Uczestnika na zajęciach Organizator zajęć nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty Uczestnikowi.
 12. Opłata za jednorazowe zajęcia powinna być uiszczona najpóźniej na 7 dni przed datą odbywania się wybranych przez Uczestnika zajęć.
 13. Opłaty za karnety miesięczne powinny być uiszczone z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 14. Opłaty za zajęcia można uiszczać gotówką lub przelewem na konto Organizatora zajęć podane na stronie internetowej wskazanej w §6 ust. 1 Regulaminu.

 

 

 • 8

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 

 1. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu całości lub części dokonanej opłaty.
 2. W przypadku opłacenia karnetu miesięcznego i braku możliwości jego wykorzystania ze względów osobistych Uczestnik może przepisać karnet na innego Uczestnika za zgodą Organizatora zajęć.

 

 

 • 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Yaminah’s Dance School określa Polityka ochrony danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Uczestnik biorąc udział w zajęciach oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki ochrony danych osobowych oraz że Politykę tą akceptuje.

 

 

 

 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zapytania i wątpliwości związane z Regulaminem, Polityką ochrony danych osobowych lub zasadami obowiązującymi w Yaminah’s Dance School Uczestnik może kierować na adres e-mail: art@yaminah.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.